หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตนครปฐมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของ PDPA เพื่อป้องกันตนเองและองค์กรไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
วิทยาเขตนครปฐมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของ PDPA เพื่อป้องกันตนเองและองค์กรไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 11:40:10

วิทยาเขตนครปฐมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของ PDPA เพื่อป้องกันตนเองและองค์กรไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 23 เมษายน 2567  เวลา 09.00 น. นายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมด้วยนางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางสาวปรางทิพย์ เกตุกลิ่น ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคุณกิตตินันท์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live

โดย PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต ซึ่งกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 มาจนถึงปัจจุบัน.