ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
หอพักใน สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปบม
การเดินทาง