หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ความทุ่มเทในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลที่ดี ย่อมนำไปสู่ "ความสุขและสนุกกับการทำงาน"
ความทุ่มเทในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลที่ดี ย่อมนำไปสู่ "ความสุขและสนุกกับการทำงาน"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 12:01:56

ความทุ่มเทในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลที่ดี ย่อมนำไปสู่ "ความสุขและสนุกกับการทำงาน"

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่  4/2567 ✨

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 4/2567

โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ โดยประธานในที่ประชุมได้กล่าวถึงการทุ่มเททำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ อันจะนำไปสู่ความสุขและสนุกในการทำงาน ซึ่งจะเป็นผลให้สังคมของการทำงานร่วมกันน่าอยู่ และเต็มไปด้วยความสำเร็จ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม