หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-06-12 09:29:50

ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ร่วมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนดิจิทัล SSRU Digital community รองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และจัดอบรมหลักสูตร Digital literacy โดยวิทยากรจาก ICDL Thailand พร้อมทดสอบวัดความรู้การประเมินสมรรถนะทักษะ Digital literacy ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Training Room 2-3