หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีมจะ WORK ต้อง WORK ทั้งทีม #DAY2
ทีมจะ WORK ต้อง WORK ทั้งทีม #DAY2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 11:33:53

ทีมจะ WORK ต้อง WORK ทั้งทีม   #DAY2

18 เมษายน พ.ศ. 2567 กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นเป็นวันสุดท้าย

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้

วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกันไม่น้อย กว่า 4 ครั้ง/ปี โดยมีบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ครั้ง รวมถึงให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศและการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สู่ระดับสากล ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

โดยหัวข้อในการอบรมได้แก่ การใช้งาน

“SSRU Smart Application”

 และ “การออกแบบจัดทำสื่อโปสเตอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยโปรแกรม CANVA”

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน